سوالات متداول


بله، حداقل 3 گواهینامه بین المللی به شرکت کنندگان، به شرح زیر اعطا می گردد:

1. گواهینامه شرکت در کارگاه ها توسط مرکز توانمندسازی دانشگاه آزاد صادر می شود. این گواهینامه دارای کد رهگیری و اعتبارسنجی شده است (هزینه دارد).

2. گواهینامه شرکت در رویداد و کارگاه های تخصصی توسط باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی صادر خواهد شد. (رایگان است)

3. گواهینامه اختیاری توسط موسسه ICHES استرالیا (هزینه دارد) 4. گواهینامه رویداد با لوگوی برگزار کننده و حامیان برای تمامی شرکت کنندگان صادر خواهد شد. (رایگان است)