سخنران ها


دكتر بهرنگ بركتين

مهندس كاوه

برگزار کنندگان


دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد