سخنران ها


مهندس محمود قلی زاده

برگزار کنندگان


مرکز تحقیقات اینترنت اشیا
صندوق نوآوری و شکوفایی

سوالات متداول


شناخت قطعات الکترونیک