سخنران ها


مهندس دشتی

برگزار کنندگان


دانشگاه شمسی پور
مجله اقتصادی صدای زنده