سخنران ها


سهیل شیروانی

فریدون سپنتا

برگزار کنندگان


مرکز نوآوری اینترنت اشیاء-آیوتیک