سخنران ها


مهندس محمد قیصری

برگزار کنندگان


انجمن علمی دانشجویی مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا