سخنران ها


مهندس مصطفی نقی پورفر

حسین زادبر

ابولقاسم شاکری

امیر علی حسین زاده

برگزار کنندگان


مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا