دسته بندی :
کرونا
خانه هوشمند
۶ فناوری خانگی برای مبارزه با عامل های ویروس کرونا

با توجه شیوع جهانی ویروس کرونا همچنان ادامه دارد و همه ما می‌خواهیم که از این بیماری در امان باشیم. وقتی بیرون می‌روید، می‌توانید فاصله اجتماعی را رعایت کنید و

شبنم جزایری