دسته بندی :
covid-19
شهر هوشمند
چگونگی کمک فن آوری اتومبیل های متصل به کاهش انتشار Covid-19

چگونه فناوریهای اتومبیل متصل می توانند در برابر گسترش Covid-19 کمک کنند؟ شرکت تحلیلگر گارتنر در جدیدترین گزارش خود اظهار داشته است که تولید کنندگان وسایل نقلیه می توانند تلاش

شبنم جزایری