برگزار کنندگان


شتابدهنده دیموند
مرکز تهران هوشمند
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران