برگزار کنندگان


شتابدهنده دیموند
دبیرخانه تهران هوشمند
سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران