سخنران ها


دکتر عبدالله شمیسا

دکتر محمدحسین نورانیان

محمدرضا فرهمند

برگزار کنندگان


فناپ
دانشگاه خاتم
بانک پاسارگاد