سخنران ها


اروند طباطبایی

برگزار کنندگان


مرکز نوآوری اینترنت اشیاء-آیوتیک