سخنران ها


دکتر مجیدی

خانم دکتر جوانمرد

مهندس بهنگار

برگزار کنندگان


دانشگاه خاتم
فناپ