Telstra شبکه ملی NB-IOT در استرالیا راه اندازی میکند

شبکه جدید NB-IOT تعداد زیادی از شهرهای استرالیا را پوشش خواهد داد و به شبکه موجودCat M1 شرکت telco خواهد پیوست.

محسن هوشمند