١٠ تکنولوژی برتر سال ٢٠١٨

سال ٢٠١٨ است و همه منتظرند تا روندهای پیشرفت فناوری را بدانند. تکنولوژی سریع ترین بخش در حال رشد بازار است، و با تکامل فناوری های جدید برای کمک به

فریک خچومیان
28 آگوست 2018
اینترنت اشیا و کلان داده

اینترنت اشیاء و کلان داده

اینترنت اشیاء (Iot) و کلان داده به هم متصل هستند اگرچه آنها یکسان نیستند، بسیار سخت است در مورد یکی بدون دیگری صحبت کنیم. قبل از اینکه ارتباطشان را تجزیه

فریک خچومیان
28 آگوست 2018