١٠ تکنولوژی برتر سال ٢٠١٨

سال ٢٠١٨ است و همه منتظرند تا روندهای پیشرفت فناوری را بدانند. تکنولوژی سریع ترین بخش در حال رشد بازار است، و با تکامل فناوری های جدید برای کمک به

فریک خچومیان
اینترنت اشیا و کلان داده

اینترنت اشیاء و کلان داده

اینترنت اشیاء (Iot) و کلان داده به هم متصل هستند اگرچه آنها یکسان نیستند، بسیار سخت است در مورد یکی بدون دیگری صحبت کنیم. قبل از اینکه ارتباطشان را تجزیه

فریک خچومیان